Veikla

Įvadinis mokymas

Įvadinis mokymas

Įvadinio mokymo kursų programų tikslas – parengti asmenį tinkamai vykdyti bausmių vykdymo sistemos pareigūnų tarnybines funkcijas.

Įvadinio mokymo kursų programos tikslinė grupė – asmenys priimti į vidaus tarnybą Lietuvos kalėjimų tarnyboje, Lietuvos kalėjimų tarnybos kalėjimuose ar Lietuvos probacijos tarnyboje.

Įvadinio mokymo kursų programa dalijama į atskirus modulius, kurie išeinami nuosekliai derinant mokymo procesą su praktiniu mokymu. Pareigūnų praktinis mokymas organizuojamas jo tarnybos vietoje, o teorinis mokymas – Kompetencijų ugdymo valdyboje.
Plačiau susipažinti su įvadinio mokymo kursų programomis galima čia.

 

Įvadinio mokymo kursų sąlygos Lietuvos kalėjimų tarnybos Kompetencijų ugdymo valdyboje:

 • įvadinio mokymo trukmė – 16 savaičių;
 • mokymai vyksta Lietuvos kalėjimų tarnybos Kompetencijų ugdymo valdyboje;
 • mokymo praktikos atlikimas Lietuvos kalėjimų tarnybos kalėjimuose;
 • nemokamas apgyvendinimas bendrabutyje;
 • nemokamas aprūpinimas tarnybine uniforma;
 • mokamas pareigūno darbo užmokestis;
 • sudaroma mokymosi sutartis: tarp pretendento ir Lietuvos kalėjimų tarnybos, kur klausytojai įsipareigoja baigus mokymąsi ištarnauti vidaus tarnyboje ne mažiau kaip 3 metus.

Asmenys pretenduojantis mokytis pagal įvadinio mokymo programą, privalo atitikti šiuos reikalavimus:

Bendri reikalavimai:

 • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
 • mokėti lietuvių kalbą;
 • būti nepriekaištingos reputacijos ir lojaliam Lietuvos valstybei.

Išsilavinimas:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;
 • ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, aukštąjį koleginį, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

Sveikata ir fizinis pasirengimas:

 • pasitikrinti sveikatos būklę ir psichologinį tinkamumą vidaus tarnybai Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinėje medicinos ekspertizės komisijoje;
 • būti tokio fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas bausmių vykdymo sistemoje.

Veikla

Profesinis mokymas

Įvadinis mokymas